3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18. MADDESi UYGULAMASI!

 İLAN

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Ağalar mahallesi,N28-b-03-d-3-a paftasına isabet eden 176 ada 16,17,93 nolu parsellerde A.07 nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 19.11.2021 tarih ve 2021/115 sayılı kararı ile onanmıştır.

Parselasyon Planı, Özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemizde 27/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet İlan Olunur.