TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ! / Tarih: 17.05.2019

 T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Ağalar Mahallesinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz mantarcılık projesinde kullanılmak üzere 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  usulü ile kiraya verilecektir.

2.         İhale 31.05.2019 Cuma  günü Saat 10:15’de Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 10 gün sonra 10.06.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve dilediğine vermekte Belediye Encümeni serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 31.05.2019 Cuma günü ihale saatinden önce  %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini yatırmaları gerekmektedir.

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe,

b.Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

c.Tebligat için adres beyanı veya Tebligat için adres beyan dilekçesi.

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

h.Mantarcılık Sertifikası

8.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

9.         Taşınmazların Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri ekli listede belirtilmiştir.

 

 

Bulunduğu Yer

Cinsi

Ada

Parsel

Geçici Teminat Bedeli (%3)

120 Ay Muhammen Bedel (TL)

Ağalar Mahallesi

Arsa

137

9

343,43

60.00 TL

2.000,00 TL

 

                                                                                             

                                                                                                                             16.05.2019

                                                                                                                        İsmail ARSLAN

                                                                                                                       Belediye Başkanı