TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ! / Tarih: 11.09.2019

                                                                                               T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

 

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar Mah. 327 Ada 35 Numaralı parselde bulunan Dükkan 2+1 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45–49. maddeleri ve İhale Şartnamesi dâhilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2.         İhale 11.09.2019 Çarşamba  günü Saat 10:30’da Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 18.09.2019 Çarşamba  günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 11.09.2019 Çarşamba  günü ihale saatinden önce %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini belediyemiz hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe

b.Kimlik Fotokopisi (Veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

c.Tebligat için adres beyanı ve adres beyan dilekçesi.

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

                                                                                                                    26.08.2019

                                                                                                                 İsmail ARSLAN

                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

S.NO

MAHALLE

NİTELİK

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(%3)

İHALE SAATİ

1

Hacılar Mah.

Dükkan

200,00 TL

145,00 (TL)

10:30