TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ! / Tarih: 08.04.2020

T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

 

1.      Mülkiyeti Belediyemize ait, Karahüyük Mahallesinde aşağıda listede tapu bilgileri bulunan arsa vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre ve şartname dahilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  usulü ile satışı yapılacaktır..

2.         İhale 08.04.2020 Çarşamba günü Saat 10:00’da Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 15.04.2020  Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 08.04.2020 Çarşamba günü ihale saatinden önce  kadar %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini yatırmaları gerekmektedir

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe, Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

b.Tebligat için adres beyanı,

c.İkametgah ilmuhaberi

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8.         İhale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.

9.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri

        Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

                                                                                                                    23.03.2020

                                                                                                               İsmail ARSLAN

                                                                                                              Belediye Başkanı

 

MAHALLE

CİNSİ

ADA/PARSEL

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

KDV

İHALE SAATİ

 

KARAHÜYÜK

ARSA

140/33

767,70 m²

6.500,00 TL

200,00 TL

% 18

10:00