TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ! / Tarih: 18.09.2020

 T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

 

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait, Kayasu  Mahallesinde aşağıda listede tapu bilgileri bulunan arsa vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre ve şartname dahilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  usulü ile satışı yapılacaktır..

2.         İhaleler 18.09.2020 Cuma günü saat 10:15’de, Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihalelere istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 25.09.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleleri yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 18.09.2020 Cuma günü ihale saatinden önce %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini yatırmaları gerekmektedir

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe

b.Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

c.Tebligat için adres beyanı veya Tebligat İçin Adres Beyan Dilekçesi

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8.         İhale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.

9.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri

       Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

 

                                                                                                                       03.09.2020

                                                                                                                   H.Ali SOYKAN

                                                                                                          Akören Belediye Başkan V.

 

 

Mahalle

Cinsi

Ada/Parsel

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

Kdv

İhale Saati

Kayasu

Arsa

211/9

426,72 m²

3.510,00 TL

110,00 TL

% 18

10:15

 

 

 

 

 

Bilgi

Ağalar Mah. Altan Tufan Cad. No: 139 Akören / KONYA                   Bilgi:M.VAROL                                              Tel: 0 332 4612378 – 4612379 Fak: 0 332 4613121                               e-posta: akoren-bld@hotmail.com