TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ! / Tarih: 18.09.2020

 T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait, Kayasu Mah. 27827 Sk No: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 adreslerinde bulunan 4 (Dört) adet dairenin  2+1 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  usulü ile kiraya verilecektir.

2.         İhale 18.09.2020 Cuma günü Saat 13:00-13:15-13:30-13:45’de Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 25.09.2020  Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 18.09.2020 Cuma günü saat ihale saatinden önce %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini yatırmaları gerekmektedir.

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe, Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

b.Tebligat için adres beyanı veya adres beyan dilekçesi

c.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

d.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

e.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

f.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

                                                                                                                       03.09.2020

                                                                                                                   H.Ali SOYKAN

                                                                                                          Akören Belediye Başkan V.

 

 

S.NO

ADRES

NİTELİK

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT (%3)

İHALE SAATİ

 

1

Kayasu Mh. 27827 Sk No:4/1

Daire

300.00 TL

220.00 TL

13:00

2

Kayasu Mh. 27827 Sk No:4/2

Daire

300.00 TL

220.00 TL

13:15

3

Kayasu Mh. 27827 Sk No:4/3

Daire

300.00 TL

220.00 TL

13:30

4

Kayasu Mh. 27827 Sk No:4/4

Daire

300.00 TL

220.00 TL

13:45

 

Bilgi

Ağalar Mah. Altan Tufan Cad. No: 139 Akören / KONYA                                                Bilgi: M.VAROL             Tel: 0 332 4612378 – 4612379 Fak: 0 332 4613121                                               e-posta: akoren-bld@hotmail.com