TAŞINMAZ KİRA İHALESİ! / Tarih: 02.10.2018

  T.C.

AKÖREN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede nitelikleri belirtilen Çatören Mahallesinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazlar hububat ekiminde kullanılmak üzere 2 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde Açık Teklif (Açık Artırma)  usulü ile kiraya verilecektir.

2.         İhale 17.10.2018 Çarşamba günü Saat 10:30’da Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, ihaleye istekli katılmadığı takdirde 1 hafta sonra 24.10.2018  Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3.         İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve dilediğine vermekte Belediye Encümeni serbesttir.

4.         İsteklilerin, ihale gün ve saatinden  öncesine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.         İsteklilerin 17.10.2018 Çarşamba günü ihale saatinden önce  %3 geçici teminat bedeli ve şartname bedellerini yatırmaları gerekmektedir.

6.         2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişi yâda kuruluşlar ihaleye katılamazlar.

7.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a.Dilekçe,

b.Kimlik Fotokopisi (veya Onaylı Nüfus Kayıt Örneği)

c.Tebligat için adres beyanı veya Tebligat için adres beyan dilekçesi.

d.Vekaleten katılma durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

e.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli ve şartname bedelini Belediyemiz hesaplarına yatırdıklarına dair dekont veya makbuz,

f.Tüzel Kişi olması halinde,İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Tüzel Kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

g.Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8.         Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

9.         Taşınmazların Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri ekli listede belirtilmiştir.

Not: 1 Dekar = 1.000 m²’dir. Kısmi kiralama yapılmayacak olup toplam arazi miktarı olan 123.654 m²’nin tamamı üzerinden kiralama yapılacaktır.  

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                             02.10.2018

                                                                                                                      Ekrem TULUKCU

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

  

S.No

Bulunduğu Yer

Cinsi

Ada

Parsel

Toplam M²

Muhammen Bedel-Dekar (TL)

Geçici Teminat %3

Ödeme Şekli

1

Çatören Mahallesi

Tarla

173

1

15.116,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.654 M²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     80.00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%50 PEŞİN

2

Çatören Mahallesi

Tarla

132

20

6.153,00

3

Çatören Mahallesi

Tarla

132

61

3.395,00

4

Çatören Mahallesi

Tarla

159

12

7.736,00

5

Çatören Mahallesi

Tarla

161

1

3.232,00

6

Çatören Mahallesi

Tarla

135

9

11.889,00

7

Çatören Mahallesi

Tarla

144

21

1.993,00

8

Çatören Mahallesi

Tarla

145

9

1.873,00

9

Çatören Mahallesi

Tarla

147

1

12.845,00

10

Çatören Mahallesi

Tarla

150

28

5.005,00

11

Çatören Mahallesi

Tarla

178

9

6.001,00

12

Çatören Mahallesi

Tarla

142

24

2.239,00

13

Çatören Mahallesi

Tarla

142

28

2.288,00

14

Çatören Mahallesi

Tarla

141

22

5.078,00

15

Çatören Mahallesi

Tarla

177

54

9.249,00

16

Çatören Mahallesi

Tarla

176

17

2.500,00

17

Çatören Mahallesi

Tarla